Jump to content

ཀོང་གོ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
ཀོང་གོ ནས་ཁ་ཕྱོགས་བསྐྱར་དུ་བཟོས་པ།

ཀོང་གོ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་(République du Congo)ནི་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་རེད། དེའི་རྒྱལ་ས་ནི་བ་ར་ཛ་བི་ལི་རེད།


མིང་འབྱུང་ཚུལ།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ལོ་རྒྱུས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ས་ཁམས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔལ་འབྱོར།

[རྩོམ་སྒྲིག]

མི་འབོར།

[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།

[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།

[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།

[རྩོམ་སྒྲིག]