ཀེང་རུས་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

ལུས་ལ་ཤ་མེད་པའི་རུས་སྒྲོམ་ཙམ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ཞིག
དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་༽ནས་བཏུས།