ཀུ་ཀུ་རཱ་ཛཱ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

རྒྱ་གར་གྱི་གྲུབ་ཆེན་ཞིག་གི་མཚན་ཡིན་ཅིང་། བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་ཁྱིའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་ཟེར། ཁོང་གི་རྣམ་ཐར་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཁྱིར་སྤྲུལ་པ་ཞིག་ལས་རྒྱར་བསྟེན་ནས་བཞུགས་པས་མཚན་ལ་ཀུ་ཀུ་རི་པའམ་ཀུ་ཀུ་རཱ་ཛ་ཡང་ཟེར་བ་མར་པ་ལོ་ཙཱ་བས་མ་ཧཱ་མ་ཡའི་རྒྱུད་དང་གདམས་ངག་གསན་པའི་བླ་མ་དེ་ཡིན།
དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་༽ནས་བཏུས།