ཀརྞའི་ཡུལ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

འདི་ནི་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་པཱ་ལའི་རྒྱལ་རབསཉམས་རྒུད་དུ་སོང་སྟེ་རྒྱལ་པོ་ནེརྱ་པཱ་ལས་སྲིད་དབང་བཟུང་སྐབས་ནུབ་ཕྱོགས་ཀརྞའི་རྒྱལ་པོས་མགྷ་རྡར་དམག་དྲངས་ཏེ་གྲོང་ཁྱེར་བཟུང་མ་ཐུབ་པའི་དབང་གིས་དམག་དཔུང་ནང་པའི་གནས་གཞི་ཡོད་སར་དྲངས་ཏེ་ནང་པའི་ལྷ་ཁང་དང་དགོན་པར་གནོད་པ་ཆེན་པོ་བྱས་པ་དང་། རྗེས༌སུ་དམག་ཕམ་ནས་ཀརྞའི་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་མང་པོ་གསོད་པར་ཉེ་སྐབས་ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤས་ཆུ་བོ་གངྒ་ལ་ཐེངསམང་པོ་ཕར་བརྒལ་ཚུར་བརྒལ་མཛད་ནས་བར་འདུམ་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་རྣམ་ཐར་ནང་གསལ་བ་དེ་ཡིན།
དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་༽ནས་བཏུས།