ཀཋ་མརྩ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

འདི་ལ་དེང་སང་བོདསྐདཐོགཀཊམནརྡུཟེརཞིང་རྒྱ་སྐད་དུ་ཅ་ཏ་མན་ཏུའུ་ཞེས་འབོད་པ་དེ་ཡིན། གོ་དོན་ནི་ཤིང་དཀྱིལ་ཟེར་བ་དང་། བོད་ཡིག་གི་ལོ་རྒྱུས་མང་པོར་ཡེ་རང་ཞེས་འབོད་པ་དེ་ཡིན་པར་བཙན་པོ་པཟླིཏའི《འཛམ་གླིང་རྒྱས་བཤད》ལས་གསལ།
དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་༽ནས་བཏུས།