ཀཀྞིའི་མཆོད་རྟེན་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོའི་ས་འཛིན་གྱི་འོག་གམ་ཡང་ན་ཁྲིའི་ཕྱོགས་བཞིར་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་འགྲོ་ལམ་ཡོད་པ་ཞིག། དཔེར་ན་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བར་སྐོར་ཁྲོམ་ལམ་བྱང་དུ་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་གོང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་མཆོད་རྟེན་ཀཀྞི་སྒོ་བཞི་ལྟ་བུ་ཡིན།
དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་༽ནས་བཏུས།