ཀ་མ་ཏའི་ཡི་གེ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

མདོ་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ》དང་བོད་ཡིག་གི་། གནའ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་མང་པོའི་ནང་གསལ་ཞིང་། ། ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་དཔེ་ནི《རྒྱ་དཀར་ནག་རྒྱ་སེར་ཀསྨིར། བལ་བོད་ཧོར་གྱི་ཡི་གེ་དང་དཔེ་རིས་རྣམ་གྲངས》ཞེས། པའི་དཔེ་རྙིང་ལྕང་ལུང་པནྜི་ཏ་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ། མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ་ཕྱི་སོག་གི་དཔར་མ་པོད[ང]པའི། མཇུག་ཏུ་ཡོད་པ་དེའི་ཤོག་གྲངས༡༠ནས༣བར་དང་། ། 《ཡིག་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་མོ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ》སྐུ་འབུམ། ཆེ་ཤོས་རིན་པོ་ཆེའི་བླ་བྲང་གི་ཤིང་དཔར་ཤོག་གྲངས་། ༧ནས༤པའི་མཇུག་བར་གསལ་བ་དེར་གཟིགས། །
དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་༽ནས་བཏུས།