ཀ་ན་ཡ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

འདི་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བསྐྱེད་རིམ་དུ། ལག་པ་ལབཀོན་ནས་འཕངས་པའི་མདུང་རིང་ཐག་པ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད་པ་དེ་ཡིན་ནམ་སྙམ་སྟེ། དག་ཡིག་དངམངོན་བརྗོད་རྣམས་སུ་མི་གསལ།
དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་༽ནས་བཏུས།

"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=ཀ་ན་ཡ་&oldid=82579"ལས་སླར་རྙེད་སོང།