ཀ་གཅིག་ལྕམ་གང་མ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

བོད་ས་གནས་ཀྱི་ཁང་པའི་རྒྱ་ཁྱོན་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཞིག་སྟེ་ཁང་པ་མདོ་སྦུག་གཉིས་ཡོད་པའི་གཅིག་གི་དཀྱིལ་དུ་ཀ་བ་གཅིག་ཡོད་པའི་ཀ་གཅིག་མ་དང་། ཁང་པ་དེའི་འཁྲིས་སུ་ལྕམ་གླིང་གཅིག་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར།
དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་༽ནས་བཏུས།