Wikipedia:Reference desk/Language

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

དྭངས་བླངས་པ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་རྣམས་ནས་འགྱོགས་མྱུར་ལན་འདེབས་བྱེད་ངེས་ཡིན། ཞེས་པ་འདི། དྭངས་བླངས་པ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་རྣམས་ནས་འགྱོགས་མྱུར་ལན་འདེབས་བྱེད་ངེས་རེད། ཅེས་མི་དགོས་སམ། ལགས།