Wikipedia:Copyrights

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

པར་དབང་ལ་ངེས་པར་དུ་བརྩི་འཇོག་བྱེད་དགོས།

  • རྩོམ་ཁུངས་གསལ་བཤད་བྱ་དགོས།
  • རྩོམ་པ་པོའི་མིང་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་དུས་ཚོད་གསལ་བཤད་བྱ་དགོས།
  • ལས་ཁུངས་དང་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་མིང་ཁ་ཚང་དུ་འབྲི་དགོས་།
  • ལུང་འདྲེན་སའི་དྲ་གནས་སྦྲེལ་ལམ་གསལ་བོར་བཀོད་དགོས།