Template:གསལ་བྱེད།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
  གསལ་བྱེད། (པར།) ད་དུང་གཟིགས། : IPA, དབྱངས་ཡིག  
Modes
d’articulation
Points d’articulation  
མཆུའི་སྒྲ། Labial-vél. ལྕེ་རྩེའི་སྒྲ། ལྕེ་ངོས་ཀྱི་སྒྲ། Laryngal (aucun)  
 Pulmoniques   ཡ་མཆུ་དང་མ་མཆུ།  Lab-dent.  Dental    Alvéol.  ལྕེའི་ལོ་མའི་སྒྲ། Rétro. Alv.-pal. Palatal  Vélaire  Labio-vél. ལྕེ་ཆུང་གི་སྒྲ། Pharyn.  Épiglott.    མགྲིན་སྒོའི་སྒྲ།    
སྣ་སྒྲ།   m   ɱ   ŋ͡m     n     ɳ     ɲ   ŋ   ŋʷ   ɴ    
འགག་སྒྲ། prénasalisées m͡p m͡b   ᵑk͡p ᵑɡ͡b n͡t̪ n͡d̪ n͡t n͡d   ɳ͡ʈ ɳ͡ɖ   ɲ͡c ɲ͡ɟ ŋ͡k ŋ͡ɡ   ɴ͡q ɴ͡ɢ    
འགག་སྒྲ། p b k͡p ɡ͡b t d   ʈ ɖ   c ɟ k ɡ ɡʷ q ɢ   ʡ   ʔ    
འགག་བརྡར་གྱི་སྒྲ། p͡ɸ b͡β p͡f b͡v   t͡θ d͡ð t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ t͡ʂ d͡ʐ t͡ɕ d͡ʑ c͡ç ɟ͡ʝ k͡x ɡ͡ɣ   q͡χ ɢ͡ʁ   ʡ͡ʜ   ʔ͡h    
བརྡར་སྒྲ། prénasalisées m͡ɸ m͡β ɱ͡f ɱ͡v   n͡θ n͡ð n͡s n͡z n͡ʃ n͡ʒ       ŋ͡k ŋ͡ɡ          
བརྡར་སྒྲ། ɸ β f v   θ ð s z ʃ ʒ ʂ ʐ ɕ ʑ ç ʝ x ɣ   χ ʁ ħ ʕ ʜ ʢ h ɦ  
Spirantes   β̞   ʋ   β̞͡ɰ   ð̞   ɹ     ɻ     j   ɰ ʍ w              
Roulées   ʙ       r     *           ʀ     *    
Battues   *       ɾ̪   ɾ     ɽ               *    
འགག་བརྡར་གྱི་སྒྲ། latér.     t͡ɬ d͡ɮ                            
བརྡར་སྒྲ། latér.     ɬ ɮ   *     *   *          
Spirantes latér.     l     ɭ     ʎ   ʟ        
Battues latér.       ɺ     *     *   *        
Non pulmoniques  
འགག་སྒྲ། injectives ƥ ɓ       ƭ ɗ     *   ƈ ʄ ƙ ɠ   ʠ ʛ    
འགག་སྒྲ། སྲོག་ཆེན།       t̪ʼ       ʈʼ                
བརྡར་སྒྲ། སྲོག་ཆེན། ɸʼ       θʼ     ʃʼ   ʂʼ   ɕʼ   çʼ       χʼ      
Clics centraux ʘ     ǀ   ǃ   ǂ        
Clics latéraux     ǁ            


Lorsque deux symboles apparaissent dans une case, celui de gauche représente une consonne དྭངས།, celui de droite une consonne རྙོག.


Divers consonnes pulmoniques qui ne font pas partie d'un autre point d'articulation:

Description Symbole
Consonne spirante labio-palatale voisée ɥ
Consonne fricative post-alvéolo-vélaire sourde ɧ
Consonne spirante latérale alvéolaire vélarisée voisée ɫ