Talk:རྣམ་གླིང་རྫོང་།

Page contents not supported in other languages.
ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

རྣམ་གླིང་རྫོང་ལ་སློབ་གྲྭ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། དེ་དག་གི་ཁོངས་སུ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གིས་བཙུགས་པའི་སློབ་གྲྭ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། ཡག་བྱུང།

རྣམ་གླིང་ཤན་ཁོངས་སོག་ཆེན་ཤང་གི་སློབ་གྲྭ་དེར་སློབ་བུ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།ལ་ གལ་ཏེ་རྣམ་གླིང་བ་ཞིག་ཡོད་ན་ང་ལ་འབྲེལ་གནང་རོགས་ང་ཡང་རྣམ་གླིང་བ་ཡིན།

རྣམ་གླིང་བའི་བུ།[རྩོམ་སྒྲིག]

འབྲེལ་ལམ་dhargye77@yahoo.com