Talk:འཁོར་གཡུགས་གཙོག་སྐྱོན།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

d bbxfjdbfujhdslkvufcbvxbvsmvbjsagkajhffwasfbslAS,VJDBNDWA KOWEBFRUERFALKWF HRF OIWEHFYSHEFLKZAF QAHFLW HFJSAHGBJVN KJASHGRAH;UFE JV LKSFHGFDSLKFN JBELJHSAGRHLKNSDF HGJSAHGBLJAHGFBVA DHGFSALKDJF VKJAHGFKJSADGF C EREDUHUHYBold textNGFSKJNGBJFDGBJSBJ\BKJBJJJJCXJJMCMMNVCB HELOFK\GS B\AFSKJNDSKJND\SKJHBFD\SJNBCZSJNBC\JHBDCSALJHBLJHBV\SJHBVD\SHBVD\SHBVD\SVD\SHBVDS\HBVD\AHVD\SAVDshbvdskhbdlkjhbv\hbvcshbvd\shbvd\shbvd\shbvdvdkhbkhb