Jump to content

Talk:བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད།

Page contents not supported in other languages.
ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། དགོན་པ། ལྷ་ཁང་། གྲོང་ཁྱིམ། སྦྲ་གུར། ཡོ་བྱད། ཅ་ལག་སོགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་བོད་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་རྒྱན་རིས་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་རི་མོ་བཀོད་པ་ཧ་ཅང་ཁྱབ་ཆེ་བ་ནི།གཙོ་བོར་ཁ་དཔེར“བོད་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་བདག་པོ”ཟེར་བ་ལྟར་། ཚེ་རིང་ཞིང་ནད་མེད་པ། རྒྱལ་ཁམས་བདེ་ཞིང་ལོ་ཕྱུགས་ལེགས་པ་སོགས་བཀྲ་ཤིས་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པའི་མཚོན་བྱེད་ཅིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཀྱིན་ཡོད་པ་དང་།སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ནང་དོན་ལྟར་ན། སྔོན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་སྐབས་ལྷའི་དབང་བོ་བརྒྱ་བྱིན་དང་ཚངས་པ་སོགས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དབུའི་སྟེང་ལ་གདུགས་ཕུབ་པ་དང་བསྙེན་བཀུར་དང་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟགས་བརྒྱད་པོ་དེ་ཕུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྲས་བུ་བཀྲ་ཤིས་དགེ་མཚན་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་ཞིང་། སྟོན་པས་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་བཀྲ་ཤིས་པར་བྱས་ཏེ་མ་འོངས་པ་ན་ཡང་དེ་ལྟར་བཀྲ་ཤིས་པ་འབྱུང་བའི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལྟར་དེང་གི་བར་རྟགས་བརྒྱད་པོ་དེ་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་མཆོད་པར་བྱ་བའི་སྲོལ་མ་ཉམས་པར་ཡོད་ལ། གཞན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡང་མཚོན་པ་ཡིན། དུང་དཀར།

 ༡.དུང་དཀར།། དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་དང་སྦྱར་ན།སྙན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་སྒྲོག་པའི་གསུང་དབྱངས་སྙན་མོ་དེ་མཚོན་པ་དང་།འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་དང་སྦྱར་ན་བཀྲ་ཤིས་པའི་དབྱངས་སྙན་མོ་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་ཡིད་ལ་བདེ་བ་སྟེར་ཞིང་མི་རང་ག་བའི་སྙན་གྲགས་རྒྱས་པ་དེའང་མཚོན་པའོ།
 གདུགས།
  ༢.གདུགས། དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་དང་སྦྱར་ན།གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་འགྲོ་བའི་ཉོན་མོངས་པའི་ཚ་གདུང་སེལ་བར་བྱེད་པ་དེ་མཚོན་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་དང་སྦྱར་ན་མིའི་སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་ཞིང་། དབུ་འཕང་མཐོ་བ་དེ་མཚོན་པའོ།།
 རྒྱལ་མཚན།
 ༣.རྒྱལ་མཚན། དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་དང་སྦྱར་ན་ཕ་རོལ་བདུད་དང་མུ་སྟེགས་པ་ཕམ་པར་བྱས་ཏེ་མཚན་དཔེའི་ཡོན་ཏན་ཀུན་ནས་རྫོགས་པ་དེ་མཚོན་པ་དང་།  འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་དང་སྦྱར་ན་འཚེ་བ་དགྲ་གེགས་དང་ནད་གདོན་ཀུན་གཞོམ་ཞིང་དཀའ་བའི་ལས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཏེ་ལེགས་ཚོགས་ཀྱི་གཟི་འོད་བཀྲ་བ་དེ་མཚོན་པའོ།།
 འཁོར་ལོ།  
 ༤.འཁོར་ལོ།དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་དང་སྦྱར་ན་བརྗོད་བྱ་སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་རྗོད་བྱེད་བསླབ་པ་གསུམ་གདུལ་བྱའི་རྒྱུད་ལ་འཕོ་བར་བྱེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འདི་མཚོན་པ་དང་།འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་དང་སྦྱར་ན་སྡང་དགྲ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ཅིང་གང་བསམ་ཡུལ་ལ་སླེབས་པ་དེ་མཚོན་པའོ།།
 དཔའ་བེའུ།
 ༥.དཔའ་བེའུ། (པ་ཊ། གཡུང་དྲུང)དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་དང་སྦྱར་ན་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་རྫོགས་ཤིང་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་དཔའ་དང་ལྡན་པ་དེ་མཚོན་པ་དང་།འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་དང་སྦྱར་ན་ཚེ་རིང་ཞིང་བློ་རིག་བཀྲ་བ་ཀུན་ལ་མཐུན་ཞིང་འགྱུར་མེད་ཀྱི་བརྩེ་དུངས་དང་མཛའ་བརྩེའི་མདུད་པ་དམ་པ་དེ་མཚོན་པའོ།།
  བུམ་པ།
  ༦.བུམ་པ། དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་དང་སྦྱར་ན་ཡོན་ཏན་དང་རྣམ་དཀར་བསོད་ནམས་ཀྱི་བཅུད་ཀྱིས་གང་བ་དང་ལྡན་པ་དེ་མཚོན་པ་དང་།འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་དང་སྦྱར་ན་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དང་རྒྱུ་ནོར་གྱིས་ཕྱུག་པ་དེ་མཚོན་པའོ།།
 གསེར་ཉ།
 ༧.གསེར་ཉ། དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་དང་སྦྱར་ན་ཤེས་རབ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་དང་ལྡན་པ་དེ་མཚོན་པ་དང་།འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་དང་སྦྱར་ན་ཕ་མ་དང་དགེ་སློབ་གྲོགས་པོ་བར་གྱི་འགྱུར་མེད་ཀྱི་བརྩེ་བ་དང་ཕོ་མོའི་དུང་དེའང་མཚོན་པའོ།།