Talk:དུང་དཀར་གྱི་ལམ་བུ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

རྒན་ལགས།

ད་ལྟ་དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་འདི་བཞིན་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་གློག་ཀླད་ནང་བཅུག་ཟིན་སམ? luozang ཞེས་པའི་ཚིག་མཛོད་ཞིག་བཟོས་ཡོད་པ་འདི་ནས་དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཕྱེར་འདོན་ཐབ་ཞིག་ཡོད་འགྲོ་སྙམ།

འཕགས་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་གངས་ཕྲུག་གློག་ཀླད་ཚན་རིག་པས།