Jump to content

Category:ཨོའོ་སི་ཁྲོ་རི་ཡའི་རྩོམ་པ་པོ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

"ཨོའོ་སི་ཁྲོ་རི་ཡའི་རྩོམ་པ་པོ།"ནང་་གི་ཤོག་ངོས།

སྡེ་ཚན་འདིར་གཤམ་གྱི་ཤོག་ངོས་ཁོ་ན་བསྡུས་ཡོད།