Jump to content

Category:སེལ་ཊིཀ་ཡི་འཛམ་གླིང་།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

"སེལ་ཊིཀ་ཡི་འཛམ་གླིང་།"ནང་་གི་ཤོག་ངོས།

སྡེ་ཚན་འདིར་གཤམ་གྱི་ཤོག་ངོས་ཁོ་ན་བསྡུས་ཡོད།