Category:ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་རོམ་བྱོན།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་མཚན་བྱང་། ༡༽དགེ་འདུན་གྲུབ། ༼༡༣༩༡-༡༤༧༤༽ ༢༽དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ། །༡༤༧༥-༡༥༤༢། ༣༽བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།༡༥༤༣-༡༥༨༨། ༤༽ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། །༡༥༨༩-༡༦༡༦། ༥༽བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། །༡༦༡༧-༡༦༨༢། ༦༽ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ༡༦༨༣-༡༧༠༦། ༧༽སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། །༡༧༠༨-༡༧༥༧། ༨༽འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ། །༡༧༥༨-༡༨༠༤། ༩༽ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚོ། །༡༨༠༥-༡༨༡༥། ༡༠༽ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ། །༡༨༡༦-༡༨༣༧། ༡༡༽མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། །༡༨༣༨-༡༨༥༥། ༡༢༽འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ། །༡༨༥༦-༡༨༧༥། ༡༣༽ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ། །༡༨༧༦-༡༩༣༣། ༡༤༽བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།༼༡༩༣༤- །

རིགས་གཏོགས།

སྡེ་ཙན་འདི་ནང་ཁྱོན་སྡོམས་པས་ ༡ ནས་ གཤམ་གྱི་བྱེ་བྲག་སྡེ་ཚན།subcategoryཙམ་འདུག།