ཨོས་ཏྲལིཨན་ཕྱི་རྒྱལ་ཞབས་ཞུ་ཁང་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཨོས་ཏྲལིཨན་ཕྱི་རྒྱལ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནི་ཁེ་ཕེན་མེད་པིའི་ཚིགས་པ་དང་ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༨་ལ་ཨན་དིཨས་དང་ ཨན་དིཨས་ཧུ་ཨཏ་ནག་ཨལ་

གནད་དོན་ཁག་[རྩོམ་སྒྲིག]

ཨོས་ཏྲལིཨན་རྒྱལ་ཁབ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་གཞོན་སྐྱེད་ཕོ་རྣམས་ལ་དམག་མི་འཛུལ་བཤུགས་ངས་མེད་ ཐོག་བྱེད་དགོས་ ཨོས་ཏྲལིཨན་རྒྱལ་ཁབ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་ཧོ་ལོ་ཀོས་མེ་མོ་རེཡལ་ཞབས་ཞུ་མཉམ་དུ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་སྤྱི་ཚོགས་དང་གཞི་བདེ་ལས་འགུལ་བགོ་བསྒྲིགས་བྱེད་བཞེིན་ཡོད་

རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་ ཞབས་ཞུ་[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ནས་ཨོས་ཏྲལིཨན་ཕྱི་རྒྱལ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་འོག་གཞོན་སྐྱེད་མང་པོའི་ཞབས་སྤྱི་ ཞུ་ཡོད ཁོང་རྣམས་པའི་ལན་རྒན་གཙོ་བོ་ནི་རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་ རོགས་རམ་བྱེད་རྒྱུ་དང་དམིགས་གསལ་འཁོར་ཡུག་ཐོག་མི་མང་ལ་སྱོབ་སྟོན་ལམ་གསོ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།