Jump to content

ཨའོ་ཉེ་ཅ་མཚེའུ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
ཨའོ་ཉེ་ཅ་མཚེའུ།

ཨའོ་ཉེ་ཅ་མཚེའུ་ནི་ཨུ་རུ་སུའི་གྱི་མཚེའུ་ཞིག་རེད།

ལོ་རྒྱུས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

གསལ་བཤད།

[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།

[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག

[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།

[རྩོམ་སྒྲིག]