Jump to content

ཨའི་ཆི་ཞེས་པའི་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཨའི་ཆི་ཞེས་པའི་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་་(ཉི་ཧོང་སྐད།: 愛知県)ནི་ཉི་ཧུང་གི་ཆུ་པུ་ཞེས་པའི་ས་ཆ་གནས་ཞིག་དུ་གནས་ཡོེད།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ས་ཁམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

མི་འབོར།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཆོས་ལུགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]