ཨ་རུ་བྷ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

ཨ་རུ་བྷ་ Aruba 阿鲁巴 ཨ་རུ་བྷ་ ནེ་རྡུར་ལན་ཌིའི་རྒྱལ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ལ། ཨ་རུ་བྷ་ནི་དང་Bonaire དང་ Curaçaoསོགས་ཀྱི་ABCཞེས་པའི་གླིང་ཚོམ་དེ་གྲུབ་ཡོད།