Jump to content

སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཞེས་པ་ནི་མཐོ་རིམ་སློབ་གསོ་ཐོབ་ས་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་ཞིག་དང་ཆེད་ལས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོན་ཚད་ཐོབ་ཐང་ལེན་ས་ཞིག་ཡང་རེད།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]