Jump to content

སྲིན་པོ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
སྲིན་པོ།

སྲིན་པོ་(ལེགས་སྦྱར་སྐད: राक्षसརཱ་ཀྵ་ས)སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བཤད་ཚུལ་ལ་། མི་ཤ་ཟ་རྒྱུར་དགའ་བའི་གདོན་འདྲེའི་རིགས་ལ་ཟེར་ཞིང་། གནའ་རབས་བསྐལ་པ་ཡ་ཐོག་གི་སྐབས་སུ་ཤྲི་ལངྐ་ནི་མི་ཤ་ཟ་བའི་སྲིན་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་ཟེར་།