སྦྲོ་སྦྲོ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

སྦྲོ་སྦྲོ་Raphus cucullatus༽སྔོན་ཆད་མཚོ་གླིང་མི་རེ་ཤིས་ན་ཡོད་པའི་སྟོངས་ཟིན་པའི་འཕུར་ནུས་མེད་པའི་བྱ་ཆེན་ཞིག།


   ནང་དོན་འདིའི་རེ་བ།གཙང་མ་བཟོས་པ། .
ཁྱེད་ཀྱིས་ཐུབ་ན་ནང་དོན་འདིར་བཟོ་བཅོས་ལེགས་པར་གྱིས།