Jump to content

སྤྱི་ཚོགས་རང་མོས་རེང་ལུགས།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

སྤྱི་ཚོགས་རང་མོས་རེང་ལུགས་ནི་རང་མོས་རིང་ལུགས་སམ་དྲང་སྙོམས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]