Jump to content

སྙིང་འཕར་དལ་དྲགས་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

སྙིང་འཕར་དལ་དྲགས་[རྩོམ་སྒྲིག]

ཐ་མལ་དུ་གནས་པའི་མི་དར་མའི་སྙིང་གི་ཕར་ཚད་ནི་དུས་ཚོད་སྐར་མ་གཅིག་ལ་ལན་གྲངས༦༠ནས༡༠༠བར་ཡིན་ཏེ། སྙིང་གི་འཕར་ཚད་ལན་གྲངས༦༠མན་དུ་ལྷུང་ན་དེ་དལ་དྲགས་པར་བརྩིའོ།

སྙིང་འཕར་མྱུར་དྲགས་[རྩོམ་སྒྲིག]

ཐ་མལ་དུ་གནས་པའི་མི་དར་མའི་སྙིང་གི་ཕར་ཚད་ནི་དུས་ཚོད་སྐར་མ་གཅིག་ལ་ལན་གྲངས༦༠ནས༡༠༠བར་ཡིན་ཏེ། སྙིང་གི་འཕར་ཚད་ལན་གྲངས༡༠༠ཡན་བརྒལ་ན་མྱུར་དྲགས་པར་བརྩིའོ།