སྐྱོ་བྲག་དགོན།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

སྐྱོ་བྲག་དགོན། འབའ་རོམ་བཀའ་རྒྱུད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཆེ་ཤོས་ཞིག ནང་ཆེན་སྐྱོ་བྲག་ཏུ་ཡོད། རླང་རས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཕྱག་བཏབ།