Jump to content

སྐར་ཆ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

སྐར་ཆ་(s)ནི་ཚད་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་གཅིག་རེད།

༡སྐར་ཆ། = ༡ ༠༠༠ སྐར་ཆ་ཕྲ་མོ།(ms) = ༡༠༠༠ ༠༠༠ཝེ་སྐར་ཆ།(µs) = ༡༠༠༠ ༠༠༠ ༠༠༠ ༠༠༠ ཕི་ཁོ་སྐར་ཆ།(ps)


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།

[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།

[རྩོམ་སྒྲིག]
"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=སྐར་ཆ།&oldid=120872"ལས་སླར་རྙེད་སོང།