Jump to content

སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ།

ནང་བསྟན་གྱི་འཇིག་རྟེན་ལྟ་བ་ལྟར་ན། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ[༡](ལེགས་སྦྱར་སྐད: त्रयस्त्ऋंशཏྲ་ཡ་སྟྲྀཾ་ཤ)་ནི་འདོད་པ་ཁྱབ་ཁོངས་ཁྲོད་ཀྱི་ལྷ་ཡུལ་གཉིས་པའི་མིང་རེད།

དཔྱད་གཞི།

[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག: