Jump to content

སི་པི་རིང་ཧྥིལ་ཌི། (ཧྥོ་ལོ་རི་ཌ།)

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
སི་པི་རིང་ཧྥིལ་ཌི། ཧྥོ་ལོ་རི་ཌ།

སི་པི་རིང་ཧྥིལ་ཌི་(དབྱིན་ཇིའི་སྐད།: Springfield)ནི་ཧྥོ་ལོ་རི་ཌ་ཀྱི་གྲོང་རྡལ་ཞིག་རེད།

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

སྐྱེལ་འདྲེན།[རྩོམ་སྒྲིག]

མི་འབོར།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]