Jump to content

སཟུར་གསུམ་དབབྱི།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཟུར་གསུམ་དབྱིབས་ནི་མཐའ་གསུམ་ལས་གྲུབ་པའི་རི་མོ་ཞིག་ཡིན།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]