ཤེལ་དཀར་གླིང་པ་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྲུབ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཁོང་གི་ལོ་རྒྱུས་བརྙེད་མ་སོང་། ཁ་སྐོང་གི་འགན་བོད་རིག་པར་དང་བ་ཡོད་མཁན་སུ་ལའང་ཡོད་ངེས་ཡིན།