Jump to content

ལྷ་སའི་སྐད་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ལྷ་ས་སྐད་ཟེར་བ་ནི་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཡུལ་སྐད་རེད། ལྷ་ས་ཕྱི་ལ་ཡང་མི་མང་པོ་ལྷ་ས་སྐད་ལབ་ཐུབ་གི་ཡོད་པ་རེད།