Jump to content

ལྷ་མོའི་སྐར་ཚོམ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
ལྷ་མོའི་སྐར་ཚོམ།

ལྷ་མོའི་སྐར་ཚོམ་(Andromeda)ནི་དེང་རབས་ཀྱི་སྐར་ཚོམ་ཞིག་རེད།

ངོ་སྤྲོད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ངག་རྒྱུན་དང་པོ།[རྩོམ་སྒྲིག]