ལས་ཞུགས་དགུ་ཚིགས་ལྟེ་ཉིང་།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ལས་ཞུགས་དགུ་ཚིགས་ལྟེ་ཉིང་ (ཨིན་སྐད་: Active galactic nucleus) ―― ཉི་མ་ལས་གདོོས་ཚད་ལྡབ་ས་ཡ་ ༡༠༠ ཙམ་གྱིས་ཆེ་བའི་གདོས་ཚད་འདུས་ཤིང་། ཕོན་ཆེ་ཞིང་འགྱུར་གཤིས་ཅན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོ་ཕྱིར་འཕྲོ་བར་བྱེད་པའི་དགུ་ཚིགས་ཁག་ཅིག་གི་ལྟེ་ཁུལ་ལ་གོ དགུ་ཚིགས་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་ཙམ་ཞིག་ལ་ཕལ་ཆེར་ལས་ཞུགས་དགུ་ཚིགས་ལྟེ་ཉིང་ ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། [༡]

འདྲ་པར།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག:

  1. 《དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་གྱི་དེང་རབས་ཚན་རིག་ཚིག་མཛོད་རིག་གནས་གསར་པའི་འཇུག་སྒོ།》 ༢༠༢༠ལོ།