ལ་དྭགས

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཁྲ།

ལ་དྭགས་ནི་རྒྱ་གར་ཞིང་ཆེན་ཞིག་རེད

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ལ་དྭགས་Ladakhནི་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཆགས་ཡོད་ཅིང་ཡུལ་དེ་བོད་བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ནས་བོད་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཡིན་ཞིང་། སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་ནང་གསེས་སུ་ཚུད་ཡོད། འོན་ཀྱང་བོད་སུལ་བུར་ཐོར་རྗེས་རྒྱལ་ཕྲན་དུ་འགྱུར་ཡོད་པ་དང་རྒྱལ་ས་སླེལ་列城། ད་ལྟ་རྒྱལ་ཁོངས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོཌ།

སྐྱེལ་འདྲེན། རླང་འཁོར་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་འབད་སྤྱོད་བྱེད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ལེ་ཧའི་ཕོ་བྲང་།

མི་འབོར།[རྩོམ་སྒྲིག]

གཙོ་རྒྱུག་རིག་གནས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཡུལ་སྲོལ།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]

"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=ལ་དྭགས&oldid=141595"ལས་སླར་རྙེད་སོང།