རྡེལ་སྐྲན་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

རྡེལ་སྐྲན་[རྩོམ་སྒྲིག]

རིང་ཚད་ཧའོ་རྨིད་དྲུག་གི་རྡེལ་སྐྲན་ཞིག །

ལུས་ཀྱི་སྣོད་དུ་སྐྱེ་ལྡན་དངོས་པོ་དང་སྐྱེ་མེད་ཚྭའི་རིགས་ཀྱི་སྙིགས་མ་བསགས་ནས་སྲ་བའི་ངོ་བོར་འདྲིལ་བ་ཞིག་སྟེ། མཁྲིས་པའི་རྡེལ་སྐྲན་ལྟ་བུའོ།