རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

ནང་གི་རྟེན་འབྲེལ་ཏེ་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་འབྱུང་བའི་ཚུལ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཏེ། འཕེན་པའི་ཡན་ལག་གསུམ་དང་། འཕངས་པའི་ཡན་ལག་བཞི་དང་། འགྲུབ་པའི་ཡན་ལག་གསུམ་དང་། གྲུབ་པའི་ཡན་ལག་གཉིས་བཅས་བཅུ་གཉིས་སོ།