Jump to content

རྒྱ་སྐད

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
རྒྱ་སྐད
汉语/漢語

རྒྱ་སྐད(རྒྱ་ཡིག: 汉语/漢語)་ནི་གཙོ་བོར་རྐྱ་མི་མི་རིགས་ཀྱིས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་སྐད་ཡིག་ལ་གོ་ཞིང་། ད་ལྟ་གཙོ་བོར་ཀྲུང་གོ་སྐམ་ས་ཆེན་པོཞང་ཀངཨའོ་མོན་དང་ཐའེ་ཝན་ས་ཁུལ་བཅས་ཀྱི་ནང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་མི་རིགས་ནི་འཛམ་གླིང་ཐོག་མི་འབོར་ཆེས་མང་བའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པས་ན རྒྱ་སྐད་དེ་ཡང་འཛམ་གླིང་ཐོག་གི་སྐད་རིགས་ཆེན་པོ་དྲུག་གི་ཁོངས་སུ་ཚུད་ཡོད སྤྱིར་ཡི་གེ་ལ་དབྱེ་ན་སྒྲ་སྦྱོར་ཡི་གེ་དང་འདྲ་གཟུགས་ཡི་གེ་གཉིས་ཡོད་པའི་ནང་ནས་རྒྱ་ཡིག་ནི་ཆེས་གནའ་བོའི་འདྲ་གཟུགས་ཡི་གེའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས།