རྒྱ་ཡིག་རིག་གནས་མུ་ཁྱུད་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

རྒྱ་ཡིག་གི་རིག་གནས་ཁྱབ་ཁོངས་ཞེས་པ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཀྲུང་གོ་དང་རྒྱའི་རིག་གནས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཤིང་།སྔོན་ཆད་དམ་ད་ལྟ་ཐུན་མོང་ཐོག་རྒྱ་ཡིག་དང་ཡིག་སྐད་ཀྱི་ཡིག་རིགས་སུ་སྤྱོད་པའི་རིག་གནས་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཟེར། རྒྱ་ཡིག་གི་རིག་གནས་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཀྲུང་གོའི་སྐམ་ས་ཆེན་པོ་དང་།ཨའོ་མོན།ཞང་ཀང་།ཐའེ་ཝན།ཝེ་ཐེ་ནམ།ཁྲའོ་ཞན་དང་།ལྷོ་ཧན་ལྷོ་མ།ལིའུ་ཆིའུ་གླིང་ཚོམ་བཅས་དང་འཇར་པན་སོགས་ཚུད་ཡོད།