Jump to content

རྒྱ་མི

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
རྒྱ་མི
汉族/漢族

ཧོང་ཏི

ཁུང་ཙི

སྣག་ཚ

ཧན་ཝུའུ་ཏི

ཧན་གྱི་བརྒྱད

ཝང་ཞི་ཀྲི

ཐང་ཐེ་ཙུང

སུང་ཐའེ་ཙུའུ

ལུའུ་ཞུན

མའོ་ཙེ་ཏུང

ལི་ཞོའོ་ལུང

ཞི་ཅིན་ཕིང

སུན་ཀྲུང་ཧྲན།

ཇིང་ཇེ་ཤི

གྲེང་ལུང་།

མ་ཡུན།

རྒྱ་མི(རྒྱ་ཡིག: 汉族/漢族)་ནི་གཙོ་བོར་རྐྱ་མི་མི་རིགས་ཀྱིས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་སྐད་ཡིག་ལ་གོ་ཞིང་། ད་ལྟ་གཙོ་བོར་ཀྲུང་གོ་སྐམ་ས་ཆེན་པོཞང་ཀངཨའོ་མོན་དང་ཐའེ་ཝན་ས་ཁུལ་བཅས་ཀྱི་ནང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་མི་རིགས་ནི་འཛམ་གླིང་ཐོག་མི་འབོར་ཆེས་མང་བའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པས་ན རྒྱ་སྐད་དེ་ཡང་འཛམ་གླིང་ཐོག་གི་སྐད་རིགས་ཆེན་པོ་དྲུག་གི་ཁོངས་སུ་ཚུད་ཡོད སྤྱིར་ཡི་གེ་ལ་དབྱེ་ན་སྒྲ་སྦྱོར་ཡི་གེ་དང་འདྲ་གཟུགས་ཡི་གེ་གཉིས་ཡོད་པའི་ནང་ནས་རྒྱ་ཡིག་ནི་ཆེས་གནའ་བོའི་འདྲ་གཟུགས་ཡི་གེའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས།

"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=རྒྱ་མི&oldid=143870"ལས་སླར་རྙེད་སོང།