རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

དབུས་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།[རྩོམ་སྒྲིག]

(སྤྱི་ལོ་༡༩༤༩ནས་༡༩༥༤བར།)[རྩོམ་སྒྲིག]

དབུས་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་གཙོ་འཛིན།[རྩོམ་སྒྲིག]
Tibetan Name for Chinese President.png

རྩ་ཁྲིམས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ།[རྩོམ་སྒྲིག]

(སྤྱི་ལོ་༡༩༧༥ནས་༡༩༨༢བར།)[རྩོམ་སྒྲིག]

རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་གནས་[རྩོམ་སྒྲིག]

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་འཛིན།[རྩོམ་སྒྲིག]

Tibetan names of Chinese presidents.png

ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་ཀྱི་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འོས་འགན་[རྩོམ་སྒྲིག]

བུད་མེད་གཙོ་འཛིན།[རྩོམ་སྒྲིག]

Tibetan name of Soong Ching-ling.png

རྩ་ཁྲིམས་བཞི་པ། (སྤྱི་ལོ་༡༩༨༣ནས་ད་ལྟ་བར།)[རྩོམ་སྒྲིག]

ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་འཛིན།[རྩོམ་སྒྲིག]