Jump to content

རྒྱ་གར་སྐད།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

རྒྱ་གར་སྐད་ནི་རྒྱ་གར་དུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་སྐད་དེ། སྔོན་དུས་བོད་དུ་གྲགས་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ལ་རིགས་ཆེན་པོ་བཞི་ཡོད། དེ་དག་ནི་སཾ་སྐྲྀ་ཏ་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་དང། པྲ་ཀྲྀ་ཏི་རང་བཞིན་གྱི་སྐད། པི་ཤ་ཙི་ཤ་ཟའི་སྐད། ཨ་བ་བྷྲཾ་ཤ་ཟུར་ཆག་གི་སྐད་བཅས་ལ་ཟེར།

= ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ས་ཁམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོའམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲྭ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]