རིན་ཆེན་ཚ་སྦྱོར་ཆེན་མོ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

བོད་སྨན་གྱི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་སྨན་དེས་དྲེག་དང་། གྲུམ་བུ། འབྲས་ནད། སུརྱ། མཛེ་ནད། སྐྲན་ནད། དམུ་ཆུ། འོར་ནད་སོགས་འཇོམས་ཤིང་། རྩ་སྦུག་ནང་ངན་ཁྲག་རྒྱས་ཏེ་འགག་པ་དང་། གྲང་བའི་རྣག་སོགས་ཀྱང་སྐེམ་པར་བྱེད་པ་ཡིན། ནད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་བསྟེན་ན་གོང་གསལ་ནད་གཞི་རྣམས་སྔོན་འགོག་ཐུབ་པ་ཡིན། འོན་ཏེ་སྨན་པར་བསྟེན་གཏུགས་གནང་ནས་བསྟེན་ན་དགེ་ཕན་ཆེ།