རིན་ཆེན་གྲང་སྦྱོར་རིལ་ནག་ཆེན་མོ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

འདུ་འཁྲུགས་ལས་བྱུང་གསོ་དཀའི་ནད་མཐའ་དག ། འདི་ཡིས་མི་སེལ་འགའ་མེད་ཡོན་ཏན་རྣམས། ། བརྗོད་ཀྱི་མི་ལང་རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་ལ་གྲགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གྲང་སྦྱོར་རིལ་ནག་ཆེན་མོ་འདིས་ཉེས་གསུམ་ལས་བྱུང་བའི་ནད་རིགས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་ཕོ་བ་ན་བ་དང། མཆིན་ཁྲག་རྒྱས་པ། སྨུག་པོ་འཐབ་ནས་གླང་ཐབས་སུ་ན་བ། བྲང་དང་ཕོ་བར་ཚ་ཤར་རྒྱག་པ། དམར་པོ་ཁྲག་མདོག་བཤལ་བའམ་ཁྲག་རུལ་དུད་ཁུའི་མདོག་སྐྱུགས་པ། བཤང་བར་ཁྲག་འདྲེས་པ། སྙིང་ནད་རྐྱེན་གྱིས་ཁྲག་གི་རྒྱུ་བ་ཞན་པ། ཆུ་བསགས་པ། ཚིགས་གྲུམ་གྱི་ནད་རིགས། པགས་ནད་ཆུ་སེར། རྨ་རྙིང། གྱུར་དུག་དང་སྦྱར་དུག་སོགས་དུག་གི་ནད། མཛེ་ནད། འབྲས་ནད་ཀྱི་རིགས། གག་ལྷོག གཉན་རིམས་ཀྱི་ནད་སོགས་ལ་ཕན་པར་མ་ཟད། ནད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་བསྟེན་ན་ལུས་མདངས་རྒྱས་ཤིང། དབང་པོ་གསལ་བ། རྒས་ཀ་སྲ་བ། རོ་ཙ་འཕེལ་བ། རྩ་དང་རུས་པ་མཁྲེགས་པ། ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་ཐུབ་པ་སོགས་བཅུད་ལེན་གྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་ཡིན།