རིན་ཆེན་གཡུ་རྙིང་ཉེར་ལྔ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

བོད་སྨན་གྱི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་སྨན་དེས་མཆིན་ཚད་ཀྱིས་མཆིན་པར་ན་ཟུག་གཏོང་བ་དང་ལུས་ཤ་རིམ་པས་སྐེམ་འགྲོ་བ། ལུས་སྟོད་བརྒྱངས་ཤིང་སྐེ་རྩ་རེངས་པ། མཇིང་པ་དགྱེ་གུག་དཀའ་བ། ངན་ཁྲག་རྒྱས་ནས་མགོ་བོ་ན་བ། སྣ་ཁྲག་འཛག་པ། གཉིད་ཆེ་བ། ཁ་སྐམ་པ། ཕོ་བ་ན་ཞིང་དང་ག་འགག་པ། མིག་དམར་པོ་ཆགས་པ། གཟུགས་པོ་ཉོབ་པ། ཁ་ཏིག་ཁ་བ། ཆང་རག་འཐུང་ཆེ་དྲགས་པ་དང་དྲག་ཤུལ་རྐྱེན་གྱིས་མཆིན་པ་ལྡུར་ནས་ཁྲག་རུལ་དུད་ ཁུ་སྐྱུགས་པ། བཤང་བ་སྐམ་ལ་ནག་ཅིང་ཤ་རིལ་འདྲ་བ་འབབ་དཀའ་བ། མཆིན་པ་མཁྲེགས་པོ་ཆགས་པ། མཆིན་ཆུ་བསགས་པ། མི་འཕྲོད་པ་ཟོས་པ་ལས་གྱུར་བའི་དུག བསམ་ངན་གྱི་སྦྱོར་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྦྱར་དུག། ཁྱད་པར་དུ་མཆིན་ནད་བཅོས་རྡུགས་ཀྱི་ནད་རྙིང་ལ་ཡུན་དུ་བསྟེན་ན་ཤིན་ཏུ་ཕན། ནད་མེད་རྣམས་ཀྱི་བསྟེན་ན་གོང་གསལ་ནད་གཞི་རྣམས་སྔོན་འགོག་ཐུབ་པ་ཡིན།།