Jump to content

རིག་གནས།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་འཁྱད་པར་ལ་ཟེར་ཞིང་རང་བཞིན་ནས་ཡོད་པའི་འཁྱད་པར་མ་ཡིན་པར་ཕྱིས་སུ་ཆགས་པའི་འཁྱད་པར་ལ་ཟེར།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]