Jump to content

རི་མོ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

རི་མོ་ནི་དངོས་སུ་བཀྲག་རྩི་འམ་ཚོན་རྩི་ཡིས་ལྡེབས་སུ་བྲིས་པར་ཟེར།

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

དེ་ལས་ཀྱང་མང་།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]

"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=རི་མོ།&oldid=120449"ལས་སླར་རྙེད་སོང།